مامان....بابا....یکتا....نینا...اب...جیش....شیر....اقا...جوجو...

شناخت اعضای صورت

صدای گاو و اسب و فیل.............

اینها همه کلماتی است که امیر من در 25 ماهگی می گوید....نمی دانم چقدر باید خوشحال باشم.......ولی در بین همه دغدغه های ذهنیم حرف نزدن امیر گوشه ای بزرگ را در ذهنم اشغال کرده...........چند ماه فرصت هست که اموزش دهم کلماتی را که اگر یاد بگیرد هم برای خودش خوب است برای تعاملات هم این دغدغه ذهنی من کمتر می شود.........کاش سریعتر می توانست یاد بگیرد و کاش من فرصت بیشتری داشتم.....کاش............!!!