پسرک گل پسر عزیزم...........نزدیک به دو ماه است که بر خلاف میلم نتوانستم بیایم و برایت بنویسم........سعی در جبران می کنم ولی علت اصلی که نتوانستم بنویسم شیطنت خودت بود...........طی یه اقدام انتحاری کلیدهای کیبرد را جدا کردی و مشغله هایم هنوز این اجازه را نداده که لب تاپ رو برای تعمیر ببرم البته بردم ولی هنوز موفق به تعمیرش نشدم..........به هر حال دلم می خواست بنویسم مخصوصا که رشد های این چند وقتت چنان زیاد است که برای هر روزش هم می شود یک پست نوشت!